De siste årene har et høyt antall gutter opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep. Likevel er det svært få som snakker om det eller anmelder saken. Hvordan kan vi hjelpe unge gutter med å bryte tausheten rundt overgrep?

De siste årene har et høyt antall gutter opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep. Likevel er det svært få som snakker om det eller anmelder saken. Hvordan kan vi hjelpe unge gutter med å bryte tausheten rundt overgrep?

Tekst: Elin Helleland
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Luca Kleve-Ruud og Go Electra

Føler skam

Selv om forekomsten er høyere blant jenter, vet vi at gutter også utsettes for seksuelle overgrep og krenkelser – og de har høyere terskel for å snakke om det.

Guttene som utsettes føler ofte skam, skyld og redsel for at andre skal få vite om det. For mange gutter er det forvirrende at kroppen kanskje reagerer med reisning eller utløsning, og selve overgrepet trenger heller ikke være vondt eller ubehagelig der og da. De fysiske reaksjonene kan skje uavhengig av hvilket kjønn overgriper har. Dette gjør at guttene kan sitte igjen med en følelse av at de må ha likt det, eller ønsket det. Skam gjør at mange gutter unngår å oppsøke hjelp.

Det knyttes også forventninger til gutters seksualitet gjennom fremstillinger på nett, på TV og i porno. I porno fremstilles menn som dominante og voldsomme, noe som kan mistolkes som maskulinitet. Mye av det seksuelle som fremstilles i porno er voldelig og uten samtykke, og vi vet at over halvparten av ungdom i 13 – 18 års alder ser på porno. Terskelen for å si fra om en krenkelse kan da oppleves veldig høy.

Flere hundre gutter utsatt - bare 2 anmeldte

Det er flere eksempler på saker der gutter har blitt utnyttet og utsatt for overgrep uten å fortelle om det. I den såkalte Sandra-saken ble en 30 år gammel mann funnet skyldig i overgrep mot 270 unge gutter. Samme år innrømmet en 40 år gammel mann overgrep mot 256 barn, de fleste var gutter. Kun to av de 256 barna hadde anmeldt saken.

En mann som nylig ble dømt for overgrep mot 44 barn sa det var overraskende lett å komme i kontakt med gutter når han utga seg for å være en jente. Ofte vet ikke ofrene at de har blitt utsatt for overgrep før politiet forteller det. Mange overgripere skjuler seg bak falske profiler på nett og lokker gutter til å sende seksualisert materiale til det de tror er en jevnaldrende flørt.

Felles for barna i disse sakene er at de ble «groomet» – lokket og lurt til å dele seksualiserte bilder og filmer av seg selv. Grooming er en prosess der voksne bygger relasjon og tillit til barn, for så å misbruke denne tilliten til å begå seksuelle overgrep.

De som blir utsatt for grooming, kan ofte kjenne på skyld og skam etterpå. De tenker at de var med på det, at de ikke sa nei, og de sendte selv bilder og filmer. Grooming er en straffbar handling, fordi voksne manipulerer barn på en måte som gjør det vanskelig for barnet å vite hvor grensene går.

Bryt tausheten

Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep har dobbelt så høy risiko for å få psykiske plager som stressreaksjoner, angst, selvmordstanker og depresjon. De vil i større grad enn andre oppleve vansker med læring, problemer med relasjoner og atferdsvansker som selvskading, rusmisbruk og seksuell risikoatferd.

Redd Barna jobber for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn på de oppvekstarenaene barn befinner seg – som barnehagen, skolen, fritidsklubben, idretten og på internett. Forskning viser at barn som har fått opplæring om vold og overgrep har en bedre forståelse av at dette er galt og har lettere for å fortelle om sine opplevelser, enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Alle barn har rett til en oppvekst uten seksuelle overgrep eller krenkelser. Derfor er det helt avgjørende at alle vi voksne som møter barn i vårt arbeid har kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep kan forebygges, og at vi kan sette ord på følelser som skam og skyld. Vi må rådføre oss med guttene slik at hjelpetjenestene kan utformes på en måte som gjør dem tilgjengelige for alle barn. Også gutta.

Skrevet av: Elin Halleland, helsesykepleier og seniorrådgiver vold og overgrep, Redd Barna

Her finner du undervisningsmateriell for barnehage og 1.-7. trinn om vold og seksuelle overgrep:

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!

Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene