Hvordan skal vi hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?

Hvordan kan Redd Barna best hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?  

Tekst: Jens Marius Sæther
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

Det siste året har Redd Barna startet en rekke pilotprosjekter som skal gi svar på dette spørsmålet.

Dette er prosjektene:

KAMBODSJA

Prosjektet retter seg mot skolebarn som vokser opp i flytende landsbyer på innsjøen Tonlé Sap.

Innsjøen er den største i Sørøst-Asia og den viktigste vannkilden i Kambodsja. Klimaforandringene, forurensing og overfiske har ført til at fiskebestanden har gått kraftig ned, og livsgrunnlaget til alle familiene som lever av fiske, er derfor truet.

Item 1 of 4

Vannforurensingen gjør også at barna er mye syke. I Kambodsja har mindre enn tre av ti tilgang på rent drikkevann. 

Gjennom prosjektet lærer barna om klimaendringene og hva de selv kan gjøre for å bedre situasjonen i sitt nærmiljø. 

Redd Barna har planer om å oppskalere prosjektet til andre områder i Kambodsja, som også er sterkt preget av klimaendringene. Oppskaleringen skal skje i samarbeid med miljøorganisasjonen WWF. 

NEPAL

Målet med prosjektet er å hjelpe unge med å skape grønne jobber. I Nepal er det svært vanskelig å finne seg en jobb, og tusenvis av unge forlater landet hvert år. Mange ender opp som sesongarbeidere i India.

Nepal er et av verdens fattigste land og svært utsatt for klimaendringene. Isbreene som smelter i Himalaya og omfattende avskoging, fører til store oversvømmelser –  som igjen går hardt ut over avlingene. Vannforurensing er også et stort problem. 

Flertallet av befolkningen er sysselsatt innen jordbruk, og det å skape jobber som er tilpasset et klima i endring, blir derfor svært viktig i årene framover.

MOSAMBIK

Gjennom prosjektet lærer barn og unge om hvordan de kan tilpasse seg et endret klima og hva de selv kan gjøre lokalt og internasjonalt for å bremse klimaendringene.

En del av prosjektet har vært å støtte etableringen av en nasjonal koalisjon for unge klimaaktivister. I fjor fikk de delta på klimatoppmøtet i Egypt. 

Mosambik, som ligger ved kysten sørøst i Afrika, er allerede hardt rammet av klimaendringene. Tørke, tropiske sykloner og flom truer matsikkerheten og tilgangen på rent vann.

Jenter blir diskriminert både når det gjelder utdanning og i arbeidslivet. Kvinner har også generelt liten politisk innflytelse og får ikke den samme tilgangen til naturressurser som menn. I prosjektet blir det derfor vektlagt at jenter skal få den samme muligheten som guttene til å bli hørt og ta del i klimakampen.

 

PALESTINA

Målet er å gi skolebarn i Gaza og på Vestbredden mer kunnskap om klimaendringene og hva de kan gjøre i sitt nærmiljø for å bedre situasjonen.

Skolebarna får blant annet opplæring i avfallshåndtering, kompostering, alternative energikilder og treplanting. Barna får støtte av lærerne ved skolene til å gjennomføre ulike miljøprosjekter, men de skal selv lede arbeidet.

En del av prosjektet går også ut på å utvikle læringsmateriell for barn som viser sammenhengen mellom klimaforandringer og konflikt. 

Palestina er et av de mest utsatte landene i verden for klimaendringer. Knapphet på vann, ørkenspredning og forurenset jord, er allerede et stort problem. Situasjonen forverres ytterligere av den israelske okkupasjonen, som gjør handlingsrommet lite når det gjelder å sette inn tiltak. 

COLOMBIA